Photo montage of Coast Guard Veteran Kathleen Thomson Stoye

Return to article.